Prijem pismena i izdavanje uverenja

Prijem pismena

Prijem pismena vrši se u odseku pisarnice Prekršajnog suda u Subotici svakog radnog dana od 7.30 časova do 15.30 časova.
Prijem pismena vrši referent prijema pošte. Prilikom prijema pismena službenik je dužan da na primerak podneska stranke stavi prijemni štambilj.

 024 554-955, 024 641-160

Izdavanje uverenja

Zahtevi za uverenja da fizička lica, pravna lica i odgovorna lica u pravnom licu nisu prekršajno kažnjavana ili da im nije izrečena zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti, kao i zahtevi za potvrde da su izmirene sve obaveze prema Prekršajnom sudu u Subotici, predaju se na pisarnici suda svakog radnog dana u vremenu od 7.30 do 15.30 časova.
Zahtevi se predaju u slobodnoj ili elektronskoj formi ali obavezno moraju da sadrže za pravna lica puni naziv, sedište, PIB i MB, a za fizička lica adresu stanovanja i JMBG. Uverenja i potvrde izdaju se narednog dana od dana podnošenja zahteva u vremenu od 12.00 do 14.00 časova.

Obrazac molbe za izdavanje uverenja o nekažnjavanju za fizička lica

Preuzmite dokument


Obrazac zahteva za izdavanje uverenja o nekažnjavanju za pravna lica

Preuzmite dokument


Obrazac molbe za izdavanje potvrde o izmirenim prekršajnim kaznama

Preuzmite dokument


Taksa za izdavanje uverenja i potvrde iznosi 190 dinara i plaća se putem taksenih maraka koje se mogu kupiti kod JP "Pošta Srbije".

AKO SE UVERENJE IZDAJE U DVA ILI VIŠE PRIMERAKA. ZA DRUGI I SVAKI DALJI PRIMERAK PLAĆA SE POLOVINA GORE NAVEDENE TAKSE.

 024 554-955, 024 641-160