Održana sednica svih sudija Prekršajnog suda u Subotici

25.01.2018. godine, Subotica

Dana 25.01.2018. godine, održana je sednica svih sudija Prekršajnog suda u Subotici, na kojoj je razmatran izveštaj o radu za 2017. godinu, Plan rada za 2018. godinu, Program rešavanja starih predmeta, kao i radna verzija teksta Amandmana na Ustav Republike Srbije.
Po predočenim izvšetajima o radu za 2017. godinu utvrđeno je da je sud postigao solidne reultate, kako u broju rešenih predmeta, tako i posebno u pogledu kvaliteta rada obzirom da je broj ukinutih odluka po žalbama manji od 20%. Rezultati rada su dostupni javnosti na sajtu Prekršajnog suda u Subotici.
Na Kolegijumu je usvojen Plan rada za 2018. godinu u pogledu raspodele predmeta, tako i u pogledu angažovanja sudija na postupanju po predmetima u odeljenjima suda u Bačkoj Topoli i Malom Iđošu.
Programom rešavanja starih predmeta utvrđen je tačan broj nerešenih predmeta po sudijskoj referadi i određene su mere postupanja i kontrole rada kako bi se taj broj nerešenih starih predmeta koji iznosi 1,55% od ukupnog broja nerešenih predmeta smanjio u prvom i drugom kvartalu imajući u vidu priliv predmeta takve vrste u 2018. godini.
Kolegijum je razmatrao radnu verziju teksta Amandmana na Ustav Republike Srbije i usvojio sledeće zaključke:

- Rok za javnu raspravu je neprimeren kada se radi o izmenama Ustava;
- Izbor sudija prvostepenih sudova, samo od kandidata koji su završili posebnu obuku u instituciji za obuku u pravosuđu dovodi u neravnopravan položaj kandidate koji ispunjavaju uslove za sudije;
- Uloga ministra pravde u postupku razrešenja sudija ne ide u pravcu većeg kvaliteta, samostalnosti i nezavisnosti sudija.
- Sastav Visokog saveta sudstva je sporan u odnosu na ranija rešenja, a iste primedbe se odnosi i na način odlučivanja Visokog saveta sudstva, kao i na izbor predsednika tog tela koji se prema predlogu bira iz redova članova koji nisu sudije.

Zaključeno je da se primedbe i sugestije na radnu verziju izmena Ustava dostave Udruženju sudija prekršajnih sudova Republike Srbije, kao doprinos javnoj raspravi, a stavove bi zastupao predsednik Glavnog odbora Udruženja na okruglim stolovima zakazanim od 05.02. do 08.03.2018. godine.