Пријем писмена и издавање уверења

Пријем писмена

Пријем писмена врши се у одсеку писарнице Прекршајног суда у Суботици сваког радног дана од 7.30 часова до 15.30 часова.
Пријем писмена врши референт пријема поште. Приликом пријема писмена службеник је дужан да на примерак поднеска странке стави пријемни штамбиљ.

 024 554-955, 024 641-160

Издавање уверења

Захтеви за уверења да физичка лица, правна лица и одговорна лица у правном лицу нису прекршајно кажњавана или да им није изречена заштитна мера забране вршења одређених делатности, као и захтеви за потврде да су измирене све обавезе према Прекршајном суду у Суботици, предају се на писарници суда сваког радног дана у времену од 7.30 до 15.30 часова.
Захтеви се предају у слободној или електронској форми али обавезно морају да садрже за правна лица пуни назив, седиште, ПИБ и МБ, а за физичка лица адресу становања и ЈМБГ. Уверења и потврде издају се наредног дана од дана подношења захтева у времену од 12.00 до 14.00 часова.

Образац молбе за издавање уверења о некажњавању за физичка лица

Преузмите документ


Образац захтева за издавање уверења о некажњавању за правна лица

Преузмите документ


Образац молбе за издавање потврде о измиреним прекршајним казнама

Преузмите документ


Такса за издавање уверења и потврде износи 190 динара и плаћа се путем таксених марака које се могу купити код ЈП "Пошта Србије".

АКО СЕ УВЕРЕЊЕ ИЗДАЈЕ У ДВА ИЛИ ВИШЕ ПРИМЕРAКА. ЗА ДРУГИ И СВАКИ ДАЉИ ПРИМЕРАК ПЛАЋА СЕ ПОЛОВИНА ГОРЕ НАВЕДЕНЕ ТАКСЕ.

 024 554-955, 024 641-160