Рад судске праксе Прекршајног суда у Суботици

За судије судске праксе одређене су судије Весна Сарић као руководиоц судске праксе и Љиља Рудински Ивковић Ивандекић, као заменик руководиоца.

Задатак судске праксе је да прати и проучава праксу судова, а пре свега Врховног касационог суда у прекршајној материји и Прекршајног апелационог суда и да о истој и утврђеним правним ставовима најмање једном месечно обавештава судије и судијске помоћнике.