Саопштењa за јавност Прекршајног суда у Суботици

08.05.2020. године, Суботица

Правила понашања запослених и странака у Прекршајном суду у Суботици

26.10.2018. године, Суботица

Поводом информација објављених у штампаним медијима у Републици Србији у вези прекршајних поступака који се воде због нередовног похађања наставе у основним школама на подручју Града Суботице и Општина Бачка Топола и Мали Иђош, обавештавамо јавност да је објављен погрешан податак у вези учинилаца прекршаја са подручја Општине Мали Иђош.
У 2018. години Прекршајном суду у Суботици поднето је укупно 35 захтева за покретање прекршајног поступка против родитеља, због тога што њихова деца не похађају редовно наставу и неизвршавају школске обавезе, што је кажњиво по члану 194. Закона о основама система образовања и васпитања. Од укупног броја решена су 23 захтева, учиниоцима су изречене одговарајуће новчане казне, у мањем броју случајева изречена опомена, у складу са запрећеном казном која је прописана у распону од 5.000,00 до 100.000,00 динара.
Што се тиче Општине Мали Иђош у 2018. години поднета су два захтева за покретање прекршајног поступка од стране Основне школе „Ади Ендре“ из Малог Иђоша, док су остали захтеви поднети од стране надлежних установа у Бачкој Тополи два захтева и 31 захтев од стране више школа са подручја Града Суботице и Општине Суботице.
Према томе нетачан је податак да је само на територији Општине Мали Иђош поднето 42 захтева, јер се ради о податку на нивоу суда, због непохађања наставе и насиља у школама, од којих је решено 23, док су остали поступци у току. Изречене казне су сразмерне тежини дела и посебно личним и материјалним приликама окривљених, који су углавном незапослена лица, примаоци социјалне помоћи и слично.

Председник Прекршајног суда у Суботици

Љубо Симић

У Суботици 26.10.2018.