Судска управа Прекршајног суда у Суботици

Послови судске управе су послови који служе вршењу судске власти.
Пословима судске управе обезбеђују се услови за правилан и благовремен рад и пословање суда.
Под пословима судске управе сматрају се послови унутрашње организације одређени законом и Судским пословником.

Судску управу Прекршајног суда у Суботици чине:

• Председник суда, Љубо Симић

Председник руководи судском управом. Поједине послове судске управе председник може поверити заменику председника.

За заменика председника суда одређена је судија Тања Булатовић, која замењује председника суда у случају спречености или одсутности.

• Шеф писарнице, Драган Глоговац

Одговоран је за комплетан рад писарнице, о раду писарнице обавештава председника суда и заменика председника.

• Aдминистративно-технички секретар, Ерика Думитров

Обавља административно-техничке послове за председника суда.

• Техничар за ИТ подршку, Милош Косановић

Води јединствени регистар санкција и јединствени регистар неплаћених новчаних казни и других новчаних износа и брише податке из регистра.